/ Office /

Xử lý thông tin mật, bất cẩn nhỏ tác hại lớn

Để biết được mức độ nghiêm ngặt của việc bảo mật thông tin trong công ty Nhật thế nào, thử tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra với nhân viên nếu lỡ làm mất USB có chứa tài liệu của công ty.
go Top